English ??????? Deutsch Lietuviškai
           Į titulinį puslapį

 

Meniu2

Jaunimo g. 8, LT-40128, Kupiškis
Tel. (8 459) 35 080, faksas (8 459) 35 355
El. paštas direktorius@ktvm.kupiskis.lm.lt 
                
mokdalis@ktvm.kupiskis.lm.lt


 

 
 

 

APIE MUS

APIE MUS

VIZIJA - Kupiškio technologijos ir verslo mokykla – tai solidari, moderni, saugi, atvira visuomenei ir pokyčiams profesinio mokymo įstaiga, teikianti kokybišką išsilavinimą pagal akredituotą vidurinio ugdymo programą bei profesinio mokymo programas, parengianti specialistą, gebantį integruotis į darbo rinką bei aktyviai veikti visuomenėje.                                                                           

MISIJA - teikti visuomenės raidą ir poreikius atitinkantį kokybišką išsilavinimą, padėti visiems besimokantiems įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį ir padedančias jiems įsitvirtinti bei sėkmingai konkuruoti kintančioje darbo rinkoje, atsakingai ir solidariai kurti savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

VERTYBĖS – kūrybiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, atvirumas.

FILOSOFIJA – visada išlieka galimybė tobulėti.

 

Mokykla įkurta 1990 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu dėl Kupiškio žemės ūkio mokyklos steigimo. Nuo 2001 metų mokykla vadinasi Kupiškio technologijos ir verslo mokykla. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, adresas A.Volano g.2, LT–01516 Vilnius. Mokyklos adresas –Jaunimo g. 8, LT–40128 Kupiškis.

Mokyklai vadovauja direktorė Lina Kaušakienė. Veiklą koordinuoja du pavaduotojai, 3 skyrių vedėjai. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba.

Mokykloje dirba 44 pedagogai, socialinis pedagogas, psichologas, 2 bendrabučio auklėtojai. Visi profesijos mokytojai ir bendrojo lavinimo dalykų mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą. 10 darbuotojų yra įgiję edukologijos magistro laipsnius. Šiuo metu Mokykloje dirba 10 mokytojų metodininkų, 21 vyr. mokytojas.

Savo veiklą Mokykla organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Valstybinės švietimo strategijos 2013 -2022 m. nuostatomis, Mokyklos nuostatais ir kitais teisiniais dokumentais. Mokykla turi licenciją vykdyti 111 formaliojo profesinio mokymo programas. Per 25 mokyklos gyvavimo  metus mokyklą baigė 2690 mokinių, iš jų - 1413 įgijo vidurinį išsilavinimą.

Mokykla vykdo pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. Įsteigus gimnazijos skyrių, mokykla sėkmingai integravosi ir į teikiančiųjų vidurinį išsilavinimą rajono mokyklų tinklą. Tenkindama mokinių poreikius Mokykla organizuoja įvairiapusę projektinę, socialinę, prevencinę, pažintinę, kultūrinę, ugdymo karjerai veiklą.

2013 metais Mokykloje sukurta, įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. 2013 m. gruodžio 20 d. Mokykloje sertifikuotos profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo sritys (sertifikato registracija Nr. VST.13K.654). Mokykloje siekiama stabilaus progreso visose veiklos sferose, skiriamas ypatingas dėmesys veiklos kokybės gerinimui įtraukiant į šį procesą visus bendruomenės narius. Įdiegus Mokykloje kokybės vadybos sistemą, ji nuolat tobulinama, vykdoma visų ugdymo procesų kokybės kontrolė (naudojamas QPR komunikacijos portalas). Vieną kartą per metus vykdomas kokybės vadybos sistemos auditas. Reguliariai vykdoma kokybės kontrolės rezultatų analizė ir jos pagrindu formuluojami tikslai kokybės gerinimui.

2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokykloje mokosi 502 mokiniai, sudaryta 17 grupių. Mokykloje vykdoma 12 profesinio mokymo programų, vidurinio ugdymo programa ir neformalusis švietimas. Mokykla ruošia darbo rinkoje paklausą turinčius kvalifikuotus darbininkus pagal apdailininko (statybininko), prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, virėjo, padavėjo ir barmeno, kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus, technikos priežiūros verslo darbuotojo, suvirintojo, staliaus, socialinio darbuotojo padėjėjo, apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo programas. Teigiamus pokyčius Mokyklos veikloje nulėmė sėkmingas ES struktūrinių fondų finansuotų projektų įgyvendinimas.

Sparčiai keičiantis darbo rinkos poreikiams, darbo technologijoms, Mokykla kasmet rengia naujas profesinio mokymo programas, keičia specialybių pasiūlą, atnaujina specialistų rengimo programų turinį ir infrastruktūrą. Programų rengimas ir koregavimas vyksta atsižvelgiant į darbdavių rekomendacijas ir pageidavimus.

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, įmonėmis, darbdavių asociacijų narėmis, seniūnijomis, darbo biržomis ir kitomis institucijomis. Pagrindinės bendradarbiavimo formos: mokymo programų rengimas, įgytų asmens kompetencijų vertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, tolimesnės karjeros planavimas, darbo patirties sklaida, kultūriniai renginiai, sporto varžybos, profesinio meistriškumo konkursai, parodos – mugės ir kt.

Mokykloje aktyvi projektinė veikla. Per paskutiniuosius metus užsienyje stažavosi 40 pedagogų ir 47 mokiniai.

2015 m. lapkričio mėn. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklai buvo suteikta Europos Komisijos mobilumo chartija už kokybiškai vykdytus tarptautinius projektus bei ilgalaikę tarptautiškumo strategiją. Tai Europos Komisijos išduotas pažymėjimas, kuris ne tik suteikia mokyklai prestižą, bet taip pat palengvina kelią ateityje dalyvaujant tarptautiniuose švietimo projektuose.

Mokykla yra aprūpinta kompiuterine įranga. Per pastaruosius 3 metus ypač pagerėjo IT  įtaka Mokyklos veiklos organizavimui  ir ugdymo procesui. Informacinių technologijų kabinetai aprūpinti naujausiais kompiuteriais. Mokykloje naudojamas elektroninis dienynas TAMO, Moodle sistema. Ugdymo procese naudojamos 9 licencijuotos kompiuterinės programos, 60 įvairių dalykų kompiuterinių programų. Pedagogai nuolat tobulina IT naudojimo kompetencijas, dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. Mokykloje kompiuterizuotos su prieiga prie interneto kabinetų ir laboratorijų vadovų, visos administracijos, socialinio pedagogo, neformaliojo švietimo organizatoriaus, bendrabučio administratoriaus darbo vietos, 5 vietos bibliotekos skaitykloje, 2 – mokytojų kambaryje, 5 vietos bendrabutyje.  Iš viso mokykloje yra 149 kompiuteriai, iš jų mokymui yra skirta 128 kompiuteriai, 29 spausdintuvai,  2 vaizdo grotuvai su televizoriais, 12 kopijavimo aparatų, vaizdo kamera, 7 skaitmeniniai fotoaparatai, 6 interaktyvios lentos, 18 multimedijų.

Visi Mokyklos kompiuteriai prijungti prie internetinio LITNET ryšio, yra 8 telefono abonentai, vienas fakso aparatas. Naudojamasi elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetines sistemas. Mokiniams, jų tėvams ir visuomenei žinios  apie Mokyklos veiklą skelbiamos vietos žiniasklaidoje,  Mokyklos internetinėje svetainėje www.ktvm.kupiskis.lm.lt. Leidžiamas Mokyklos laikraštis „Mokykla ir mes“. Mokykloje yra biblioteka / knygų fondas  - 25700 (fiz. vnt.) /, skaitykla ir karjeros ugdymo centras.

Mokykloje yra du mokomieji korpusai (pagrindinis ir antrasis mokomasis pastatas), 200 vietų bendrabutis, 82 vietų mokomasis viešbutis, mokomosios gamybinės dirbtuvės ir kiti statiniai. Jie visi įregistruoti Valstybės įmonėje „Registrų centras“. Mokykla disponuoja Valstybės žeme (pagal panaudos sutartis), kurią sudaro10 ha ekologinis sklypas ir 72 ha mokomojo ūkio žemės.

Biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 8, LT-40128 Kupiškis, tel. (8-459) 35080; faks. (8-459) 35355 , el. p. direktorius@ktvm.kupiskis.lm.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190805125. PVM mokėtojo kodas LT908051219

© Kupiškio technologijos ir verslo mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.